That suggests possessiveness, ownership on Curren's part. België beklemtoont in dat verband dat de ambtenaren van de belastingdienst, om tot dat besluit te komen, noodzakelijkerwijs hadden geoordeeld geen enkel bedrieglijk opzet in hoofde van Umicore te kunnen vaststellen. Belgium emphasises that in doing so the Special Tax Inspectorate's staff had necessarily considered that it was not possible to establish any fraudulent intent on Umicore's part. De commissie zou deze bepalingen, die het aankopen van het gebruik van invoerlicenties via de door verzoekster gehanteerde handelsmethode toestonden, schenden om ten onrechte te besluiten tot nalatigheid in hoofde van verzoekster. It contends that the commission breached those provisions, which permitted the purchase of the use of import licences by means of the commercial method employed by the applicant, and as a result wrongly found the applicant guilty of negligence. Rekening houdende met het gewettigde vertrouwen dat de commissie in hoofde van bsca heeft gewekt, kan de commissie, mocht zij oordelen dat de betrokken subsidies staatssteun vormen, op grond van artikel 15 van de procedureverordening de terugvordering ervan niet vorderen.

enkel vertaling engels applicant submits that there has been an infringement by the commission of the principles of the protection of legitimate expectations and equal treatment, together with misappraisal, inasmuch as it failed to establish any mitigating circumstances in the applicant's case. Volgens cnce is het trouwens zo dat het ontstaan van een gewettigd vertrouwen in hoofde van de begunstigden van de regeling niet veronderstelt dat de commissie zich over een identieke regeling heeft uitgesproken. Moreover, according to cnce, the creation of a legitimate expectation on the part of beneficiaries did not require the commission to have ruled on an identical scheme. Indien de trustee zijn taken uit hoofde van de toezeggingen stopzet of, om iedere andere gegronde reden, met inbegrip van een situatie van een belangenconflict in hoofde van de trustee: If the independent trustee ceases to perform his functions pursuant to the commitments, or for.

However, according to belgium, although the region was revitalash itself the beneficiary of the 2000 decisions, these created a commitment on the part of the walloon government. Kan - gelet op de feiten van het hoofdgeding - een vermoeden van discriminatie in hoofde resist van de werkgever worden afgeleid uit de uitsluitende aanwerving van autochtone monteurs bij een verbonden vennootschap van die werkgever? Having regard to the facts in the main proceedings, can a presumption of discrimination on the part of the employer be inferred from the recruitment of exclusively indigenous fitters by an affiliated company of that employer? In dat geval dekt zij risico's in hoofde van de koper. In that case it covers risks associated with the buyer. Daarmee wordt dus geen gewettigd vertrouwen gecreëerd in hoofde van de lidstaat of de begunstigde ten aanzien van de verenigbaarheid van de steunmaatregel met deze verordening. It creates therefore no legitimate expectations for the member State or beneficiary as regards the compatibility of the aid measures with this Regulation. Daarnaast wordt in hoofde van, phare 20 miljoen ecu uitgetrokken voor technische bijstand bij de tenuitvoerlegging van het hervormingsprogramma van de regering. Moreover, ecu 20 million under the phare programme for technical assistance in applying the government's reform programme. Bovendien zou de schending van de zorgvuldigheidsplicht in hoofde van de commissie op zich eveneens een voldoende gekwalificeerde schending zijn. Moreover, it argues, the commission's breach of the duty of care is in itself a sufficiently serious breach.

enkel vertaling engels

Gratis - vertalingen - vertalen


Publiciteit Publiciteit Publiciteit, uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden. Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden. On the part of, bij gebreke van calorieen andere elementen bleek dit vermoeden echter onvoldoende om een bedrieglijk opzet in hoofde van. Umicore te kunnen aantonen. In view of the lack of other elements, however, this assumption was insufficient to establish fraudulent intent on the part of, umicore. De vastgestelde besluiten mogen dan tot het Gewest zijn gericht, de vaststelling van een regeringsbesluit doet een verbintenis ontstaan in hoofde van de regering. Although huisje the region was the beneficiary of the decisions made, the adoption of a government decision creates a commitment on the part of the government. Niettemin deden deze besluiten van 2000, volgens België, ondanks het feit dat deze tot het Gewest zelf waren gericht, een toezegging tot stand komen in hoofde van de regering.

Enkel - vertaling, nederlands-, engels (inclusief voorbeelden)


Dit stuitte natuurlijk op groot verzet onder de Afrikaanstalige meerderheid. Deze verengelsingspolitiek was eerder gebaseerd op Engelse koloniale politiek, en de Afrikaanse nationalistische regeringen van na jan Smuts (Hertzog, malan, verwoerd) slaagden erin deze cultuurimperialistische ontwikkeling keren. Hier kwam bij, dat vanaf 1890 honderdduizenden verarmde Afrikaners wegens natuurrampen, de gevolgen van de boerenoorlog, uitgeputte landbouwgrond en gebrek aan grond hun boerderijen in het binnenland verlieten en de Engelse industriesteden begonnen te bevolken, op zoek naar ongeschoold werk. Verafrikaansing van de Engelse gemeenschap, het intensieve contact met de Afrikaners in de 20ste eeuw liet uiteraard diepe sporen na in de oost-kaapse Engelse cultuur. In Karoo-stadjes als Cradock en pearston zal men achternamen aantreffen van (ook voorname) Engelse families zoals. Parker en, davenport, maar als men deze mensen leert kennen, merkt men dat zij, op enkele families na, afrikaanstalig zijn. Adellijke families die er landerijen opkochten zijn zonder veel moeite in het plaatselijke leven geassimileerd. Er heeft in zuid-Afrika onder de Afrikaners nooit landadel bestaan. Daarnaast kende de Engelse landadel geen loi de dérogeance ;.

Onder de blanken in een oer-Victoriaanse kuststad als Port Elizabeth is de verhouding Afrikaanssprekenden tot Engelstaligen 40/60. Een blik terug in de tijd van bikinilijn het kleurrijke grahamstad. Andere plaatsen rondom Port Elizabeth en Grahamstad worden demografisch gezien gedomineerd door een Afrikaanse populatie (Colchester, cookhouse, butterworth). Zo ook de Engelse dorpen en steden verder noordelijk in de karoo (Cradock, pearston). Zij zijn zo afrikaans als Oudtshoorn, Graaff-reinet, humansdorp, uitenhage, kenton-on-sea en andere.

De nog verder noord-oostelijk gelegen zuid-Afrikaanse steden als Oos-Londen, durban, pietermaritzburg (en Johannesburg) zijn echter overwegend Engelstalig. Dit hangt samen met het feit dat er zich na de vestiging van 1820, in de jaren 1840 en 1850, nog eens duizenden Britse kolonisten in Natal (de oostelijke provincie) gingen vestigen. Zij brachten een overwegend Londens en Midlands-accent met zich mee, en geleidelijk aan versmolten de accenten der oudere body en nieuwere kolonisten zich met elkaar. De verafrikaansing van het platteland is niet altijd zo voorspelbaar geweest. In het begin van de 20ste eeuw werd een thans zeer Afrikaanse stad als Bloemfontein officieel Engelstalig verklaard. De engelsen hebben in het eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw gepoogd grote delen van zuid-Afrika te verengelsen en Afrikaners uit belangrijke maatschappelijke posities te verdringen.

Geen enkel vertaling engels geen enkel (Betekenis/definitie van)

De grond van het gebied rond Bathurst, westelijk van de visrivier, waar ze zich gevestigd hadden, was ongeschikt voor intensieve landbouw. Binnen enkele jaren had meer dan de helft van de kolonisten de landerijen verlaten en trokken ze berooid naar de militaire post Grahamstad om daar werkzaam te zijn als handelaren en ambachtslieden. Velen trokken ook naar de nederzetting Port Elizabeth, in de Algoabaai. Weer anderen vestigden zich in kleine hydrating kolonienederzettingen of in kaapstad. Straatbeeld van Grahamstad met Victoriaanse huizen en de kathedraal. Meer dan in andere stadjes, zoals in Fort beaufort, ademt Grahamstad de voorname sfeer van die tijd, aangezien de rust er nog bestaat en de grote gebouwen uit de 19de eeuw er nog intact zijn. Grahamstad bezit een van de twee nog overgebleven Victoriaanse camera Obscura's de andere staat in Edinburgh, Schotland met een toverachtige spiegel die de stad op een grote ronde tafel projecteert. Op de foto rechts is duidelijk de kathedraal en de prachtige rij Victoriaanse huizen te zien, met helemaal links (op de foto hieronder rechts) het pastelkleurige gebouw waar nu een drogisterij in is gevestigd. Nadat de Engelsen vertrokken waren namen veel Afrikaners, zij bij uitstek boeren, hun plaatsen.

enkel vertaling engels

Vertaling van to-nederlands in het, engels

Settlers' monument, dat een mooi gebouw is dat dienst doet als theater waar allerlei uitingen van kunst ten beste gegeven worden. Het kunstzinnige karakter van Grahamstad wordt ook elke winter benadrukt door het. Standard Bank Grahamstown Arts Festival. Dit kan als de Engelstalige evenknie van het jaarlijkse, afrikaanstalige, klein Karoo nasionale kunstefees op Oudtshoorn beschouwd worden. Culturele verschuivingen, grahamstad lijkt op het eerste gezicht op-en-top Engels, maar de Afrikaanssprekende gemeenschap is er erg groot. De setlaars waren een mengeling van mensen uit Wales, Engeland, Schotland en Ierland. De meesten hunner kwamen uit de lagere klassen, maar ze waren rijk noch arm. De meerderheid had geen ervaring op het gebied van de landbouw en bestond uit stedelijke ambachtslieden. Het ging hun in de kolonie niet voor de wind, zoals from de regering dat voor ogen had.

De trots van deze engelse stam is thans Grahamstown, of Grahamstad, in de Provincie oost-kaap. Het is een stad met een kleine bebouwde kom, maar met veel oppervlakte en boerderijen rondom (struisvogels, agaves, vee). Grahamstad ligt even noord-westelijk van de evenzo engels opgezette stad Port Elizabeth. In het hartland van het eertijdse zuurveld gelegen, werd Grahamstad al in 1812 gesticht als militaire nederzetting nutrilite door kolonel John Graham. Ze kan bogen op de Rhodes Universiteit. Grahamstad heeft in het stadscentrum een enorme kathedraal. Ter ere van de 1820 Setlaars staat er op een heuvel het.

Vertaling van Nederlands naar

De invloed van het Afrikaans op het zuid-Afrikaans Engels. Op syntactisch en lexicaal vlak ondergaan het Afrikaans en het Nederlands tegenwoordig grote invloed van het Engels. Dit zou een voorspelbaar gevolg zijn van de dermatove innigere contacten over en weer tussen de toenemend verengelsende werelden van de massamedia, de handel en de wetenschap. Maar wie denkt dat bij deze veelvuldige contacten het Afrikaans en het Nederlands altijd aan het kortste eind trekken komt bedrogen uit. Immers, in zuid-Afrika wordt er nog maar zelden Engels gesproken zoals men dat in Groot-Brittannië van uitgeweken Engelsen zou verwachten, en dat zuid-Afrikaans Engels is danig door het Afrikaans en in mindere mate door het het Nederlands beïnvloed. De eerste grote Engelstalige emigratie naar zuid-Afrika vond plaats toen de zogeheten 1820 Settlers, de, setlaars van 1820, de oost-kaap vanaf de kust binnentrokken. Dit waren aanvankelijk zo'n 4000 Engelsen die boerderijen rond Bathurst toegewezen kregen.

Enkel vertaling engels
Rated 4/5 based on 683 reviews